Jsme partnerem, který vás plně podporuje ve všech fázích životního cyklu vašeho řešení: od konzultací a plánování přes projekční činnosti a inženýring až po realizaci a služby spojené s provozem a údržbou. Vytváříme integrovanou strategii pro vaše ICT platformy a neustále zlepšujeme jejich výkonnost. Protože technologická a provozní náročnost telekomunikačních sítí neustále narůstá, zaměřujeme především na služby s vyšší přidanou hodnotou a komplexnost našich služeb. Máme dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí.
Co děláme
Jsme tu pro Vás již více než 23 let. Ve výstavbě, modernizaci a údržbě telekomunikačních sítí a v oblasti ICT služeb patříme ke špičce ve střední Evropě. Působíme v České a Slovenské republice, ve Švýcarsku, Německu, Nizozemsku a Rakousku. Dostali jsme se tam díky kvalitě a preciznosti našich realizací, výjimečným schopnostem a pracovitosti našich lidí. Naše řešení zahrnují výstavbu, údržbu i servis. O zakázky se dokážeme postarat od A do Z.
Kdo jsme

Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Suntel Group a.s. IČ 06651062 se sídlem Březnická 5602,
  760 01 Zlín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Březnická 5602, 760 01 Zlín
  email: contact@suntel-group.com
  telefon: +420 777 461 111
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVÁNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší žádosti o zaměstnání či účast v budoucím výběrovém řízení.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, zpracování žádosti o zaměstnání nebo zařazení do budoucího výběrového řízení.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas na jejich zpracování na konkrétní účel a to žádost o zaměstnání podle čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
 • vyřízení Vaší žádosti o zaměstnání nebo záujmu o budoucí výběrové řízení
 • správce údaje používá vždy pouze k účelu, ke kterému mu byly údaje sděleny
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na výběrovém řízení nebo náboru na volnou pracovnou pozici
 • zajišťující služby provozování stránek správce
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. COOKIES

 1. Stránky správce používa Cookies, pro optimalizaci služeb a samotních stránek. Cookie je soubor, který webová stránka ukládá na disk uživatele. Neslouží k získavání osobních údajů, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám Suntel Group a.s.
 2. Stránky správce mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje.
 3. V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.